Happy New Day

تو اگر در طپش باد خدا را دیدی همت کن و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است...

شناخت شخصیت افراد،ازروی طرزدست دادنشان
 
معمولاهیچ كس به ماچگونه دست دادن رایادنمی دهد.
امااگردقت كرده باشید،خانم هاوآقایان به اشكال متفاوت دست می دهند.حتی این تفاوت درشغل هاوشخصیت های مختلف ووضعیت های روحی متفاوت قابل مشاهده است.هنگامی كه خانم هامی خواهند...
 
معمولاهیچ كس به ماچگونه دست دادن رایادنمی دهد.
امااگردقت كرده باشید،خانم هاوآقایان به اشكال متفاوت دست می دهند.حتی این تفاوت درشغل هاوشخصیت های مختلف ووضعیت های روحی متفاوت قابل مشاهده است.هنگامی كه خانم هامی خواهنداحساسات صادقانه خویش رابه خصوص درمواقع بحرانی زندگی نسبت به خانم های دیگرابرازكنند،بایكدیگردست نمی دهندبلكه دست های فردمقابل رابه نرمی دردست های خودگرفته وباحالت چهره همدردی عمیق خودرابیان می كنند.
اگركف دست فردی دردست دادن،روی دست فرددیگری قراربگیرد،نشان دهنده تمایل برتسلط واعتمادبه نفس او وهمچنین علاقه به كنترل رابطه ازسوی اودارد،برعكس اگركف دست فردی زیرقراربگیرد،نشان دهنده تمایل آن فردبه تحت تسلط بودن وواگذاری حق تصمیم گیری شخصی به فردمقابل است.همچنین وقتی فردی درموقع دست دادن دست خودرابالاترازحدمعمولی(درحدكمر)قرارداد؛نشا ن ازتكبرورییس مآبی آن فرداست.
ازنحودست دادن افرادمی توان بسیاری ازخصوصیات دائمی یالحظه ای آنهارابادقت زیادی تشخیص داد.
امادست دادن باشغل افرادنیزارتباط دارد.به طورمثال بسیاری ازورزشكاران هنگام دست دادن نیرو،وقدرت خودراكنترل می كنند،درنتیجه به آرامی دست می دهند.هنرمندان چیره دست وماهر،نوازندگان وجراحان نیزمراقب دست های خودبوده وبه آن هاحساس اندودرمحافظتشان می كوشند.دست دادن دیپلماتیك هم خاص سیاستمداران است كه این ازخصوصیات بارزآمریكاییان است.این نوع دست دادن به ویژه طی مبارزات انتخاباتی توسط كاندیداهاویاملاقات های رسمی
سران ووزیران دیده می شود.
كف دست عرق كرده وخیس نشان دهنده دلهره ونوعی هیجان غیرعادی است.اگركف دست شمازیادعرق می كند،به احتمال زیادشخصیت نگران ومضطربی دارید.
همچنین آداب ورسوم دست دادن كشورهاوفرهنگ های مختلف متفاوت است.فرانسوی هادرست مثل مادرهنگام ورودوخروج بایكدیگردست می دهند،ولی آلمانی هاتنهایك بارباهم دست می دهند.
برخی ازآفریقایی هاپس ازهرباردست دادن بشكن می زنندكه حاكی ازرهایی وآزادی است.
مردم برخی كشورهاهم دست دادن راخوب نمی دانند.
آمریكایی هاخیلی محكم دست می دهندكه احتمالاازرقابت های سنگین جسمی مانندكشتی سرخپوستان نشات گرفته است.
پیچیده ترین شكل دست دادن راسیاهان آمریكایی دارندكه عملاشامل چندعمل پیچیده است.
دست دادن شكل تكامل یافته ای ازارتباطات غیركلامی است كه طی سالیان سال به نمادی جهانی درارتباطات بدل شده است.
راستی،تماس كامل دوكف دست،بیانگرصمیمیت وحاكی ازیكرنگی ویكی بودن است.

شناخت شخصيت از روي حرکات دست ها (از مچ تا سر انگشتان)

دست دادن محكم: فردي كه دستش را دراز كرده و سپس دستانش را به طريقي مي چرخاند كه دستش بالا و كف دستش پايين قرار مي گيرد، سعي در توفق و برتري جويي دارد. اين نوع دست دادن اغلب اوقات در موقعيت هاي سياسي و ديپلماتيك كاربرد دارد.

دست دادن بسيار محكم: نشانگر شور و اشتياق و سلطه گري است. بي ترديد ميتوان فهميد چه كسي اينجا فرمان ميدهد.

دست دادن شل: فردي كه تنها انگشتان دستش را دراز ميكند و يا دستهايش مانند ماهي شل است، مي گويد: مايل نيستم به من دست بزنيد، من صميميت را دوست ندارم. همچنين آن نشانه ضعف، انقياد و مطيع و تسليم بودن نيز ميباشد. هر گاه آقايي در يك موقعيت كاري از اين دست دادن استفاده ميكند امكان دارد چنين برساند كه قصد دارد مخفيانه اعمال نفوذ در موقعيت نمايد.

دست دادن با هر دو دست: هرگاه از دست چپ براي در برگرفتن و پوشاندن دستهاي فشرده شده استفاده گردد، دست دادن دستكش وار ناميده شده و راستي و صميميت زياد را مي رساند مانند يك در آغوش گرفتن كوچك و ظريف.

حركت انگشت: ضربه آهسته، مضراب زدن و يا ريتم يكنواختي را با انگشتان نواختن، دلالت بر بي تابي و ناشكيبايي دارد. يك حركت نمادين گريز ميباشد. انگشتان عمل راه رفتن را گرچه بدن بي حركت است انجام ميدهند.

دستهاي پنهان: اين ژست مرموز و آب زير كاهانه است. فرد ميگويد: مايل به گفتگو با شما نميباشم. خصوصا در مورد دستهايي كه عميقا در جيب ها فرو شده باشد جايي كه براي تماس و گرفتن دست و يا هر گونه رابطه صميمانه وجود نخواهد داشت.

دستها به روي زانو: وقتي كف دستها به طرف بالا باشد، شخص گشاده رو و پذيرا مي باشد. وقتي كف دستها پايين باشد ممكن است پاي فريبكاري و تعرض در ميان باشد.

مناره كردن انگشتان: هنگامي كه فردي انگشتان خود را به هم فشرده و چانه و دهان را روي سر انگشتان قرار ميدهد نشانگر تفكر عميق است. مانند زماني كه شخص به اميد شنيدن جواب مي باشد. همچنين حايلي است براي محافظت كردن از قفسه سينه، پايين صورت و دهان.

مشت پوشيده شده با دست باز: فرد در اين حالت خشمگين است اما مي كوشد كه آرام بماند. به اصطلاح خود را كنترل كند.اما مراقب اين فرد باشيد چون امكان دارد هر موضوع كوچكي منجر به آن گردد كه كنترلش را از دست بدهد.

پرتاب دست: شخصي كه مي خواهد عقايدش را به اجبار تحميل كند ممكن است دستش را بطرف شنونده و جلو پرتاب كند. درحالت پرخاشگرانه خفيفتر تنها از انگشتان استفاده ميگردد.

قلاب كردن دستها پشت سر: اين يك ژست متكبرانه ميباشد. خصوصا زماني كه فرد به عقب تكيه داده باشد. او ميگويد: من آنقدر بر شما سلطه دارم كه نياز به دفاع كردن از خودم ندارم.

بازي كردن با حلقه ازدواج: اين علامت عصبي بودن و نشانگر آن است كه مشكلي در ارتباط وجود دارد. خصوصا زماني كه فرد همزمان در مورد همسرش در حال صحبت كردن ميباشد.

تكان بيقرار دستها: اين تلاش بدن براي رهايي مي باشد. هورمون آدرنالين در حال ترشح شدن است اما فرد نمي داند چگونه رهايي يابد. كلنجار رفتن با سر آستين پيراهن و يا جواهر آلات روي مچ به ديگران ميگويد كه: شما احتياج به توجه داريد. در كافه اين عمل جايز و مناسب است اما در جلسات كاري منحرف كننده و موجب حواس پرتي ميگردد.

دست زدن به كراوات: اين رفتار مردانه مي گويد:مي خواهم تاثير خوبي از خودم بجا بگذارم. اين روش اوست كه مي خواهد به شما بفهماند شديدا" در تلاش است تا خوشنودتان سازد.

دست كشيدن در ميان موها: وقتي افراد نمي دانند چه چيز بايد بگويند اغلب اوقات دستشان را ميان موها مي كشند. ناظري كه قادر است زبان بدن را متوجه شود آگاه است كه فرد در مورد كاري كه مي خواهد انجام دهد و يا چيزي كه ميخواهد بگويد ترديد دارد.

: سنجش شخصيت با چند سئوال ساده


به سوالات زير با دقت و صادقانه پاسخ بدهيد و در پايان تعبير پاسخ هايتان را مشاهده بفرمائيد

سوال ها:


?. دريا را با كدام يك از ويژگي هاي زير تشريح مي كنيد؟
آبي تيره، شفاف، سبز، گل‌آلود


?. كدام يك از اشكال زير را دوست داريد؟
دايره، مربع يا مثلث

3- فرض كنيد در راهرويي راه مي رويد . دو در مي بينيد . يكي در 5 قدمي سمت چپ تان و ديگري در انتهاي راهرو . هر دو در باز هستند . كليدي روي زمين درست جلوي شما افتاده است. آيا آن را بر مي داريد ؟

4- رنگهاي روبرو را به ترتيب اولويتي كه برايتان دارند بگوييد . قرمز , آبي , سبز ,سياه و سفيد
?. دوست داريد در كدام قسمت كوه باشيد؟

6- در ذهنتان اسب چه رنگي است ؟


قهوه‌اي، سياه يا سفيد

7- توفاني در راه است . كداميك را انتخاب مي كنيد: يك اسب يا يك خانه ؟
پاسخ ها:

1- آبي تيره : شخصيت پيچيده

سبز: آسان گير و بي‌خيال
شفاف: به سادگي قابل درك
گل‌آلود: آشفته و سردرگم

2- دايره : سعي مي كنيد طوري رفتار كنيد كه خوشايند همه باشد.

مربع: خودرأي و خود محور
مثلث: يك دنده و لجباز
(اندازه اشكال با خودخواهي و منيت شما ارتباط مستقيم دارد)

3- بله : شما آدم فرصت طلبي هستيد

نه: آدم فرصت‌طلبي نيستيد.

4- اين سئوال , اوليتهاي شما در زندگي را مشخص مي كند.


آبي: دوستان/ روابط
سبز: شغل و حرفه
قرمز: شهوت و دلبستگي
سياه: مرگ
سفيد: ازدواج

5- ميزان ارتفاعي كه انتخاب مي كنيد رابطه مستقيم با ميزان جاه طلبي شما دارد .


6- قهوه ايي : فروتن و خاكي
سياه: غيرقابل پيش‌بيني، سركش، هيجان‌انگيز
سفيد: برتر، مغرور، تاثيرگذار

7- اين سئوال , الويتهاي شما به هنگام مشكلات را تعيين مي كند.
اسب: همسر
خانه: فرزندان

تنفر از رنگها نشانه ي چيست؟


اگر از هر كدام از اين رنگ‌ها متنفريد مي‌تواند نشانگر اين موضوع باشد كه‌:
قرمز:
بسيار دلواپس و نااميد هستيد. شايد هم از خستگي و ضعف جسمي رنج مي‌بريد. امكان دارد كه در روابط جنسي و حتي در موقعيت اجتماعي شكست خورده باشيد. اما مشكل واقعي‌تان اين است كه هميشه دنبال هدف‌هاي بزرگ و غيرعملي مي‌رويد و وقتي هم كه شكست مي‌خوريد در لاك خود فرو مي‌رويد. چه عيبي دارد كه دنبال يك زندگي معمولي باشيد؟ بايد اين دو موضوع را هميشه به خاطر داشته باشيد. اگر معيار موفقيت ثروت بود، پس ثروتمندان مي‌بايست خوشبخت‌ترين آدمها باشند كه معمولاً اين طور نيست‌.

نارنجي‌:
به خاطر عمر و سالهايي كه به بطالت تلف كرده‌ايد بر خود خشم داريد ولي يادتان نرود كه فقط شمانيستيد كه مسؤوليت همه بدبختي‌هاي دنيا را بر دوش داريد اگر بتوانيد مشكلات خصوصي خود و خانواده‌اتان را حل كنيد مطمئن باشيد كه خيلي زرنگيد.

آبي‌:
از زندگي و يكنواختي آن خسته شده‌ايد. احتياج به تنوع و هيجان داريد و به همين زودي هاست كه قيد و بندهاي زندگي را از هم خواهيد گسست‌. در دوره‌اي هستيد كه احساس مي‌كنيد دلتان مي‌خواهد همه چيز را تغيير بدهيد و دستي بر سر و صورت خود بكشيد و شايد هم فرم موها را عوض كنيد و لباستان را تغيير بدهيد.

زرد:
بسيار حساس و بدبين هستيد و از هر چيز بديع و مدرن بدتان مي‌آيد و برايتان قابل هضم نيست كه يك حكومت ميليون‌ها دلار خرج رفتن به كره ماه را بكند در حالي كه كره زمين پر از انسانهاي مستحق كمك مي‌باشد. مردم هميشه شما را اخمو و عصباني مي‌يابند.

قهوه‌اي‌:
ترستان از اين است كه نتوانيد مأموريت تان را به اتمام برسانيد. چه مأموريتي‌؟ آيا فكر مي‌كنيد اگر همه دانش‌هاي دنيا را هم در ذهن و مغز كوچك تان جاي بدهيد آخرش به كجا خواهيد رسيد؟ تا دير نشده كمي هم به تفريح برسيد. به عشق فكر كنيد كه حتي عذابش نيز شيرين است‌.

سبز:
اگر از اين رنگ متنفريد حتماً يك ايرادي داريد. اگر در هدف هايتان شكست خورده‌ايد چرا ديگران را شماتت مي‌كنيد؟ خودتان را تنهاترين موجود روي زمين حس مي‌كنيد و با اين شخصيتي كه داريد ديگران حق دارند تنهايتان بگذارند. سعي كنيد به جاي خودخوري به كتابخانه برويد و در اجتماعات شركت كنيد و خودتان را از برج عاجي كه ساخته‌ايد بيرون بيندازيد تا ببينيد كه دنيا با تمام بدي‌هايش چقدر با ارزش است‌.

خاكستري‌:
زندگي بر عليه شما بوده است از همه چيز محروم بوده‌ايد و اين خشمگين‌تان مي‌كند. حسود نيستيد ولي از سرنوشت بدتان شكايت داريد آيا فقط شما هستيد كه به همه آرزوهايتان نرسيده‌ايد؟ يادتان نرود كه ممكن است شما يكي از خوشبخت‌ترين مردم روي زمين نباشيد ولي بدبخت‌ترين هم نيستيد.

سياه‌:
فكر مي‌كنيد در دنيا، بدي وجود ندارد. فكر مي‌كنيد بدبختي فقط افسانه است و به كره زمين ربطي ندارد. خودتان را كامل مي‌دانيد و سعي مي‌كنيد كه اشتباه نكنيد ولي اگر مرتكب اشتباه شديد هرگز اعتراف نخواهيد كرد.

سفيد:
اگر شما از سفيد متنفريد، يا اگر هاله مغناطيسي دور بدن‌تان فاقد اين رنگ است با عرض معذرت بايد بگوييم در اسرع وقت با روان‌پزشك يك تماس داشته باشيد.

ارتباط طرز خوابيدن افراد و شخصيت آنها

رياست انجمن ارزيابي خواب انگليس، پروفسور "کريس ايدزيکوسکي" در مورد 6 نمونه از رايج ترين حالات خوابيدن تحقيق کرده است و به اين نتيجه رسيده است که هر يک از آنها با يک کاراکتر شخصيتي منحصر به فرد در افراد مرتبط هستند.

طرز خوابيدنتان چه چيزي هاي در مورد شخصيتتان مي گويد.....

حالت جنيني

افرادي که خودشان را خم کرده و مانند دوران جنيني به خواب مي روند افرادي هستند که از بيرون سر سخت اما قلباً انسان هاي ملايمي بوده و داراي روح بسيار لطيفي ميباشند. شايد در نگاه اول از کسي که او را به تازگي ملاقات کرده اند، خجالت بکشند اما ديري نخواهد گذشت که خجالتشان مي ريزد و آرام مي شوند. اين مورد يکي از شايع ترين حالات خوابيدن است. در تحقيقي که انجام شد 41% از 1000 نفري که تحت آزمايش بودند به اين حالت مي خوابيدند. خانم ها دو برابر بيشتر از آقايون به خوابيدن در اين حالت گرايش دارند.

چوب گرد

خوابيدن به پهلو در حاليکه دست ها پايين در کنار پهلو قرار دارد. اين افراد به سرعت با ديگران ارتباط برقرار مي کنند و از روابط اجتماعي بالايي برخوردار هستند. به راحتي به غريبه ها اعتماد مي کنند و دوست دارند هميشه در جمع هاي بزرگ شرک کنند. البته اين امکان هم وجود دارد که اندکي زودتر از سايرن گول بخورند.

آرزومند

افرادي که به پهلو مي خوابند در حاليکه دست هايشان به سمت خارج و جلو است داراي طبع بازي هستند اما در عين حال مي توانند شکاک، غرغرو و عيب جو نيز باشند. در تصميم گيري قدري تعلل به خرج مي دهند اما زمانيکه تصميم به انجام کاري بگيرند، هيچ چيز نمي تواند آنها را وادار به تغيير نظرشان کند.

سرباز

خوابيدن به پشت در حاليکه دست ها به صورت صاف به پهلوها چسبيده باشد. افرادي که به اين حالت مي خوابند معمولاً ساکت و خوددار هستند. تمايل چنداني به هياهو و سر و صدا ندارند و براي خود و سايرين مقررات و معيارهاي متعددي قائل مي شوند.

آزاد و رها

خوابيدن از جلو در حاليکه دست ها اطراف بالشت باشد و سر به يکي از طرفين چرخيده باشد. معمولاً افراد عجول، بي پروا، و کمي گستاخ به اين شيوه مي خوابند. آنها به سرعت عصباني مي شوند، به شدت آسيب پذير هستند و انتقاد و قرار گرفتن در شرايط سخت را دوست نمي دارند.

ستاره دريايي

خوابيدن بر روي پشت در حاليکه دست ها در اطراف بالشت قرار دارد. اين افراد به عنوان بهترين دوست ها براي ديگران به شمار مي آيند چرا که به خوبي به حرف هاي ديگران گوش مي دهند و هر موقع که نياز به کمکشان باشد، حاضر هستند. آنها معمولاً علاقه اي ندارند که مرکز توجه ديگران باشند.

البته گونه هاي مختلف ديگري از خوابيدن نيز وجود دارد که در اين مطالعه بر روي آنها آزمايش نشده است.

پروفسور ايدزيکوسکي تاثير نحوه خوابيدن بر روي سلامتي را نيز مورد مطالعه قرار داده است. او معتقد است که خوابيدن آزاد و رها براي سيستم گوارشي بسيار مناسب است. اين در حالي است که موارد سرباز و ستاره دريايي موجب خور خور کردن شده و خواب خوبي را به همراه ندارند.

او معتقد است زمانيکه شکم آزاد باشد، افراد راحت مي توانند تنفس کنند و اعما و احشا در آرامش کامل قرار مي گيرند؛ اما اگر وزن بدن بر روي شکم قرار بگيرد، آنوقت ميزان اکسيژن دريافتي تحليل رفته و فشار بيشتري به شکم وارد مي شود که اين امر موجب خور خور مي شود. البته ممکن است افرادي که در اين حالات مي خوابند تا صح از خواب بيدار نشوند، اما از ساعات خواب خود بهره کافي نبرده و انرژي زيادي دريافت نمي کنند.

همچنين تحقيقات او گوياي اين مطلب هستند که کمتر اتفاق مي افتد تا افراد حالت هاي خوابيدن خود را تغيير دهند و در اين ميان تنها 5% بودند که اظهار مي داشتند هر شب حالت هاي خوابيدن خود را تغيير مي دهند

شناخت شخصيت از روي حرکات دهان


خنده زوركي: اين نيشخند كنترل شده تا چشمها گسترش نمي يابد.

دهان كجي: گوشه لبها را مانند پوزخند به عقب برده و دندانها را نمايان ميگرداند.

تبسم با دهان گشوده: دندانهاي بالا نمايان شده و به شخصي كه با شما گفتگو ميكند مي فهماند كه مايل هستيد بيشتر با او آشنا شويد.

تبسم با لبان بسته: اين لبخند تنها براي اداي احترام و ادب و نزاكت است.

در هم كشيدن لبها: هرگاه فردي لبهايش را در هم كشيد به مفهوم آن است كه طرف مقابلش را جذاب و دلربا يافته.

لبهاي سفت و جمع شده: دال برتنش و عدم پذيرش است.

جويدن لبها: وقتي فردي لب پايين خود را جويده و سرش را تكان ميدهد نشانگر خشم فرد است.

تماس با لب 1: هرگاه انگشت اشاره بطور عمودي براي لحظه اي به طرف بالا آيد ميگويد: ساكت باش.

تماس با لب 2: ولي هرگاه انگشت اشاره به لب پايين تماس پيدا كند و دهان اندكي باز شود مفهومش چنين است: "مي خواهم با شما صحبت كنم"

شناخت شخصيت از روي حرکات دستها(تمام دست)

خم كردن بازوها: اين كار ميگويد: "من پر زور و نيرومند هستم." بالا آوردن يك بازو نيز راهي براي جلب توجه ميباشد. هر دو دست را بجلو دراز كردن ژست خوش آمد گويي ميباشد.

دستها به پشت: وقتي دستها به پشت كمر قلاب ميگردند مفهومش اين است كه فرد وضعيت را تحت كنترل خود دارد. ميگويد: "من راحت هستم" مشابه حركتي كه سربازان زماني كه در حالت خبردار نيستند به خود ميگيرند.

دستها به جلو: هنگامي كه ما مضطرب مي باشيم تمايل به نگاه داشتن دستهاي خود در جلوي بدن خود داريم تا بتوانيم يك سد حفاظتي ايجاد گردانيم.

دستهاي قلاب شده: بر خلاف دست به سينه بودن كه دستها بطور متقاطع به روي سينه قرار ميگيرند، اين ژست در افرادي مشاهده ميشود كه در شرايط اضطراب آميزي قرار دارند. در واقع چنين به نظر مي آيد براي حفظ جانشان به خودشان دست آويخته اند.

دستهاي تا شده: زمانيكه دستها مقابل بدن همديگر را قطع ميكنند، معمولا نشانگر وضعيت تدافعي ميباشد. فرد ميگويد: من تمايل ندارم به هرچيزي كه با عقايدم در تضاد مي باشد گوش دهم. اغلب مردم از مانعي كه اين طرز ايستادن پديد مي آورد آگاهي ندارند. اما بي ترديد براي سد كردن هر گونه تعدي و مزاحمت بكار گرفته مي شود. خصوصا وقتي كه لبهاي درهم و اخم نيز با آن همراه گردد.

دراز كردن دست : زماني كه يك مرد نشسته و دست خود را دراز كرده، او ميگويد: "من اينجا را تحت كنترل خود دارم". اما اگر يك زن اين كا را انجام دهد، مردها معمولا اينگونه مي پندارند كه او از حد و حدود خود تجاوز كرده است. هر چند زماني كه تنها يك دست را روي صندلي مجاور قرار ميدهد ميگويد: "ميخواهم مانند شما(مردها) باشم"

دست به كمر بودن: دستها دو طرف كمر به طوري كه آرنج به طرف خارج بدن قرار ميگيرد فرد ميگويد: از من فاصله بگير. اين يك عمل نا آگاهانه مي باشد كه ما هرگاه احساس جامعه ستيزي داشته باشيم و يا در محل پر ازدحامي قرار داريم و تمايل نداريم ديگران نزديك به ما شوند اعمال ميكنيم.

شانه بالا انداختن: شانه ها بر آمده گشته و كف دستها به سمت خارج ميچرخند. پيام روشن و واضح مي باشد: من شما را نمي شناسم . و يا من نمي توانم به شما كمك كنم. دلالت بر احساس درماندگي فردي است كه اين ژست را به خود ميگيرد.
_________________

چهار عنصر طبیعت و انسان

1 - آتش

2 - خاك

3 - هوا

4 - آب

1 . اولین عنصر آتش متولدین ماه فروردین- مرداد- آذر- جزء عنصر آتش می باشند افرادی پرشور.احساساتی. فعال.پر انرژی.و بسیار خلاق هستند آنها سرشار از زندگی با محبت و خونگرم بوده و تاثیر مستقیم و فوری بر روی محیط خود دارند. هنگامی كه دو نفر از این عنصر به یكدیگر ملحق شوند تركیبی مستحكم بوجود می آید.آنها برای یكدیگر به طرق گوناگون موجبات موقعیتهای مناسب و مهیجی را فراهم می آورند. گسترش ویژگی های افرادی كه در عنصر آتش قرار دارند می تواند موجبات افراط و زیاده روی شده و مشكل آفرین گردد.این افراد دارای طول موج احساسی یكسانی بوده و عشق برای آنان معنی بزرگی دارد آنها نیاز به دوستی و رابطه گرم و پر محبت دارند و غالبا بسیار مهربان هستند.

2 . عنصر خاك متولدین ماه اردیبهشت - شهریور- دی- ویژگی های ذاتی مشترك متولدین در این عنصر به واقع بینی - ماده گرایی و همچنین احتیاط و دقت محدود شده است آنها علاقه زیادی به ثابت قدم بودن دارند و برای بهبود و تحكیم وضعیتشان در زندگی به سختی تلاش می كنند. زمانیكه دو نفر از این عنصر به یكدیگر می رسند ملاقات آنها با بینش بطرف خاك(پایین یا زمین) است و این به آن معناست كه افكار بلند پروازانه ندارند . خاك با خاك موجب اطمینان خاطر یكدیگر را فراهم می كنند و این افراد بگونه شگفت آوری باوفا هستند و در كنار یكدیگر می مانند و حفظ روابط همیشگی برای آنها دارای اهمیت زیادی است.

3 . عنصر هوا متولدین ماه خرداد- مهر-بهمن- این دسته چون در عنصر هوا(باد) قرار دارند نسبت به سایر عناصر دیگر دارای احساسات كمتری می باشند آنها مایلند كه ارزش و تواناییهای روحی خویش را با عشق جلوه دهند تا با دلسوزی و نگاه.متولدین این عنصر شیفته مصاحبت و تبادل نظر بوده و خلاقیت را بر انجام ایده های جدید ارجحیت می دهند به ویژه آنها از همراهی با افرادی كه در این عنصر می باشند لذت می برند اگر چه ابراز احساسات برایشان دشوار است. در مواردی كه عقاید خود را به ناچار تغییر می دهند نسبت به اعتماد خود به هر چیز و هر كس نگران می شوند. بنابراین آنها از دیدگاه افكار و عقاید با یكدیگر تناسب دارند و چنانچه توقعات احساسی غیر قابل اجراپیش آید سبب بروز مختصر علائم خطر می شود.

4 . عنصر آب متولدین ماه تیر- آبان- اسفند- اینها سخت تحت سلطه احساسات قوی واقع شده اند كه این احساسات آنها را خشن و حساس می سازند.بهترین فرد برای درك نیازهای عنصر آب فرد دیگری از همین عنصر است زیرا ممكن است دیگران خصوصیات ویژه آنها را به عنوان عدم تمایل و ایجاد ارتباط تلقی كنند.در رابطه بین دو عنصر آب و آتش همانگونه كه اشاره شد احساسات آنها رل اساسی را بازی كرده و آنها محافظ و مدافع یكدیگرند.روابط عناصر آب صلح و آرامش را همراه دارد و بر زندگی آنان حكمفرمایی میكند اما بدلیل داشتن احساسات قوی می تواند اثر مخالف نیز داشته باشد و منجر به بازیهایی شود كه سبب نابودی روابط صمیمی گردد.


 
 
نوشته شده در یکشنبه ۳ آذر۱۳۸۷ساعت 9:2 توسط .sanaz| |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ